RETNINGSLINJER FOR SESONGGJESTER

 

Som innflyttet sesonggjest forplikter du deg til å lese og følge disse retningslinjene.

Utenom disse reglene og punktene gjelder også de generelle ordensreglene.

Innflytting på sesongplass  anses som automatisk godkjennelse av retningslinjene.

Utleier: Rørestrand Camping
Leietaker/ LT: Sesonggjest

Leieforholdet: Avtale om leie av camping/husvogn plass inngås for ett år om gangen. Avtalen starter 1. april hvert år og opphører 31.mars påfølgende år. Dersom leiekontrakten ikke sies opp skriftlig innen 1.februar, skal den anses som fornyet for det påfølgende år på samme vilkår.

Sesongen på campingen er fra 1. mai til 15. september, men alle har mulighet til og ordne med vognen og området rundt utenom sesong til f.eks bygging av platting, men ikke overnatting, om de har betalt for vinterlagring,

Den årlige leiesum blir fastsatt av Utleier hvert år. Leiesummen deles i to terminer. Dato for forfall gis som informasjon via siden for sesonggjesten på nett. Det gis ikke mulighet for innkjøring av/til campingvogn før leiesummens hele beløp er betalt og står på innehavers konto, innen gitt frist. Unntak kan gjøres etter avtale. Purregebyr vil påløpe ved for sen betaling eller ved for sen oppsigelse.

Innkjøring: Innkjøring skjer etter sesongens åpning: 1. mai. Sesongleien skal være innbetalt før det gis tilgang.

Rørestrand Campings (Utleier) forpliktelser: Utleier plikter å stille den leide plass til rådighet for leietaker til avtalt tid og i avtalt stand. Utleier plikter å gi leietaker tilgang til vann og tilkoblingspunkt for strøm. De gjeldende reglene skal til enhver være tilgjengelig for Utleier på oppslagstavle eller på nett. Ved endringer i reglement kunngjøres dette på nettsiden til RC (www.rorestrandcamping.no) eller i infoskriv som blir sendt på epost hvert år. Utleier plikter også rengjøring av sanitæranlegget.

 

Vognplass

Campingvognen skal ikke plasseres nærmere enn 4 meter fra neste vogn!

Plassen skal holdes pen og ryddig. Det skal ikke oppbevares bygningsrester og annet rot/søppel ved eller under vognen. Gress rundt på plassen og under vognen klippes selv av vogneier. Dersom gress/ugress blir høyere enn 30 cm vil folk på campingen klippe dette.  Vogneier vil da få en faktura på kr 500,-.  Leietaker skal behandle den leide plass med tilbørlig aktsomhet. Leietaker plikter å erstatte all skade utover vanlig slitasje som skyldes uaktsomhet fra en selv eller noen en har gitt adgang til plassen. Leietaker må overholde de generelle ordensreglementet og regler for oppstillingsplasser på Rørestrand Camping og brudd på dette kan være oppsigelsesgrunn. Fremleie er ikke tillatt. Lånes vognen bort til familiemedlemmer etc, vennligst gi beskjed til resepsjonen.

Vær vennlige og respekter tomtegrensene!

Brannslukningsapperat: Alle vogner skal ha et 6. kg brannslukningsapperat og røykvarsler.

Fortelt: Forteltet skal tilsvare vognens lengde og skal ha en dybde på maksimalt 3,5 meter. Høyde skal være den samme som vognen.

Plattinger: Plattinger skal være i samme størrelse som fortelt.

Graving: Det er ikke tillatt å grave på området uten tillatelse fra utleier.

Midlertidige konstruksjoner

Med midlertidige konstruksjoner menes platting, levegg, stakittgjerde etc.

Alle midlertidige konstruksjoner må godkjennes av utleier før arbeidet påbegynnes. Retningslinjer for midlertidige konstruksjoner er spesifisert under. Dersom retningslinjene ikke blir fulgt må konstruksjonen tas ned.

 

Konstruksjoner utenfor platting/isolert fortelt:
  • Skal godkjennes av utleier før arbeid påbegynnes
  • Materialer av kompositt kan benyttes dersom det er 4 meter avstand fra nærmeste brennbar enhet
  • Materialer av treverk malt med brannhemmende maling kan benyttes dersom det er 4 meter avstand fra nærmeste brennbar enhet.
  • Er det IKKE 4 meter avstand fra nærmeste brennbare enhet må det benyttes betongheller/stein.

* Med brennbar enhet menes: Treplatting, fortelt, isolert fortelt, vogn, hytter.

 

Levegger/seilduk og paviljong:
  • Skal godkjennes av utleier før arbeid påbegynnes
  • 1 meter avstand fra nærmeste brennbare enhet*
  • Maks høyde levegg/seilduk 1.60 m

OBS: Ved bruk av disse i «kryss» mellom plasser skal det være minst to utganger.

* Med brennbar enhet menes: Treplatting, fortelt, isolert fortelt, vogn, hytter.

 

Stakittgjerder:
  • Skal godkjennes av utleier før arbeid påbegynnes
  • 1 meter avstand fra nærmeste brennbare enhet*

*Med brennbar enhet menes: Treplatting, fortelt, isolert fortelt, vogn, hytter.

Betongheller/kompositt/brannhemmende mail/ annet: Fra fortelt til vei eller enden av egen plass, eller der det faller seg naturlig. Dersom Leietaker ønsker å sette opp midlertidige konstruksjoner  skal forhåndsgodkjennelse innhentes fra Utleier før noe arbeid igangsettes. Utleier kan be Leietaker fjerne innretninger dersom det strider mot brannreglementet.

LT har selv ansvar for midlertidige konstruksjoner og RC kan ikke lastes for om disse skulle bli ødelagt.

 

Illustrasjon avstandskrav (trykk på bildet for å forstørre)

Isolerte fortelt: Ta kontakt med administrasjonen dersom dette er ønskelig for å få retningslinjene for bruk av isolerte fortelt.

Beplantning: Etter avtale. Helst i potter. Det som er beplantet skal stelles av leietaker. Busker/hekker skal ikke hindre fremkommelighet eller være til sjenanse for naboer.

Parkering: Maks 1 bil pr. Enhet. Bilen parkeres mellom draget på egen vogn og bak-ende på neste vogn eller egen spesifisert plass. Kortvarig gjesteparkering skjer på felles parkeringsplass ved resepsjonen. Det er ikke tillatt å parkere slik at det hindrer fremkommelighet på plassen.

 

Vann:

Campingplassen har 3 offisielle vannposter, samt at det er tilgang til vann på servicebygget. Vannbruk må skje med måte, og ikke være til sjenanse for naboer.

Det er ikke tillatt å vaske bil inne på området. Dette må gjøres på bensinstasjoner/vaskehaller.

Det gis tilgang til å vaske vognen 1 gang i løpet av sesongen (sesongstart).

Leietaker kan sette opp egen vannpost, men dette SKAL forhåndsgodkjennes av utleier. Kontakt resepsjonen!

Det er ikke tillatt å koble vann direkte inn i vognen/fortelt/isolert fortelt under noen omstendigheter

Strømkabel: Det skal være en skadefri ledning fra strømboksen til inntak i vognen. Strømkabelen skal være gummikabel 3×2,5 mm² og jordet. Kabelen skal maksimum være 25 meter lang og trukket ut av trommel. Kabler for støpsler skal være i forskriftsmessig stand.

Strøm til fortelt skal plugges fra kontakt inne i vognen. Skjøteledning skal ikke brukes til kaffetrakter, kaffemaskin, tørketrommel, varmtvannsbreder, varmeovner eller varmepumper.
Vogneier har selv ansvar for godkjent kabel og installering i vognen. Oppdages feil på kabelutstyr vil de bli koblet fra og klippet!

Dersom jordfeilbryter på tilkoblet strømstolpe utløses, på grunn av egen eller andres uaktsomhet, kan ikke Rørestrand Camping holdes ansvarlig for skader som kan ha oppstått. F.eks strømbrudd som fører til ødelagt mat i fryser/kjøleskap.

Om det er tilgjengelig, og ønskes, kan et nr 2 støpsel kjøpes i sesongen avhengig av kapasitet.  Pris for sesongen er vi usikker på pga. strømprisene.

Ved el-installasjon i isolert fortelt må samsvarserklæring leveres i resepsjonen. Blir ikke dette gjort, kobles strømmen fra.

Ved tap av nøkkel til strømstolpe, faktureres leietaker for dette. (Kr 150,-)

Lading av EL-bil og hybridbil:

Kan benyttes mot et gebyr på kr 6 000,- (for sesongen). Ved lading av EL-bil og hybrid MÅ det benyttes ny strømstolpe.

Salg av vogner: Salg med plass (Salg på rot): Kjøper/ny eier må ta kontakt med bestyrer for å avklare nytt leieforhold. Tilsendt faktura til selger for sesongen skal innbetales i sin helhet før overtagelse av plass godkjennes. Ved salg på «rot» må selger betale et gebyr på kr 1.950,-. Rørestrand Camping skal også godkjenne den nye sesonggjesten. Ta kontakt med resepsjonen.

Propanledninger/annet: Propanledninger eller andre anlegg og innretninger på plassen skal være vedlikeholdt.

Avløp: Spillvann og lignende skal ikke slippes ned i grunnen, men samles opp og tømmes på dertil tilrettelagt sted.

Avfall/containere: Kun vanlige husholdningsavfall (matrester, emballasje fra mat + småting) skal kastes i containeren. Annet avfall tas med og kastes av leietaker/eier selv.

Hageavfall: Gress og annet småavfall kan kastes i komprimator. Busker, treverk etc. Må kjøres til gjenvinningsstasjonen på Skoppum.

Latrine: Tømming av latrine skjer på toalett bak servicebygg merket  ”Tømmested Kjemisk toalett”

Ro på plassen: Det skal være nattero på plassen etter klokken 23:00. Bommen stenges 23:00 og åpnes 08:00 hver dag.

 

Fraflytting og Vinterlagring: Før avreise skal plassen være ryddet og i godkjent stand. LT har plikt til, for egen regning, å fjerne installasjoner som levegger, plattinger, heller, ledninger og/eller andre konstruksjoner som leietaker selv har montert/oppført. Eventuelle skader på plassen som da måtte oppstå under fraflytting skal utbedres av leietaker og eventuelt erstattes. Det kan inngås særskilt avtaler med RC om å la f.eks. platting være igjen Nødvendig etterrydding som må utføres av RC ved fraflytting / vinterlagring, vil belastes LT (timesats kr 500). Eventuell campingenhet som står på plassen vil bli fjernet fra plassen på LT bekostning og avkrevd tilsvarende døgnpris, se prisliste, helt til den blir fjernet. Campingenheten kan holdes tilbake inntil kostnadene med oppbevaring/sesongleie dekkes.

Ved vinterlagring skal alt bortsett fra platting være fjernet og vinterlagring skal kun skje på anvist plass. Vinterlagring av vogn og gjenstander som f.eks kjøleskap på RC sitt området, gjøres på LT eget ansvar. Vinterlagring for gjenstander spesifisert av RC, er å betrakte som en ekstratjeneste og er kun tilgjengelig for de som har betalt vinterlagring og etter kapasitet. Alle gjenstander skal være merket med navn, tlf og plassnummer. Er ikke gjenstandene fjernet innen 10. mai neste sesong, sette gjenstandene utendørs. Først-til-mølla prinsippet gjelder ved lagring i f.eks hyttene. Se prisliste for pris.

Ved fraflytting skal nøkkelbrikker og nøkler til strømstolpe leveres tilbake. Dersom dette ikke blir gjort vil leietaker faktureres (50,- per mistet brikke, 150,- per mistet nøkkel).

Bruk utenfor sesongen: Det er ikke tilatt å overnatte i vognen utenfor sesongen. Fortelt og paviljonger skal ikke opp før 1.mai.

Dersom disse retningslinjen eller  det generelle ordensreglement for Rørestrand Camping vesentlig eller gjentatte ganger misligholdes av Leietaker eller av de som bor eller benytter vognen, kan leiekontrakten sies opp med øyeblikkelig virkning og vises bort fra området. Om nødvendig med politiets hjelp.

Ha en flott dag videre! 🙂